Kế hoạch dạy và học

Kế hoạch dạy và học của Nhà trường chú trọng theo sát chương trình của Sở Giáo Dục đồng thời lồng ghép thêm các chương trình thực hành,  ngoại khóa phù hợp