Môi trường học tập để đạt được những yêu cầu sau khi tốt nghiệp THPT